Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

BorrKungen AB är anslutna till BKMA som är ett verksamhetsledningssystem fastställt av Byggföretagen. Granskningen och certifieringen utförs av oberoende certifieringsorgan som godkänts av Byggföretagen. Syftet är att ha ordning och reda samt att hela organisationen skall arbeta för ständiga förbättringar. Kraven i BKMA certifieringsregler bygger på samma principer som finns i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 men med fokus på slutprodukten, det innebär att BorrKungen AB har ett systematiskt arbetssätt inom hela verksamheten. Certifieringen ställer krav på uppfyllande av rätt kvalitet, minimerad miljöpåverkan och god arbetsmiljö inom vår verksamhet och för de tjänster vi utför. 

Det dokumenterade verksamhetssystemet bidrar till att fel i största möjliga mån förebyggs genom bl.a. egenkontroller, avvikelsehantering och internrevisioner. På så vis fångar vi upp beställarens krav i projekten samt de krav som ställs i certifieringsreglerna. Vi tar fram relevanta, mätbara och tidsatta mål för verksamheten avseende Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA). Målen har dokumenterade handlingsplaner med åtgärder som beskriver det som ska leda till att målen uppnås och kommuniceras till samtliga berörda inom företaget. Interna revisioner av att kraven i certifieringsreglerna efterlevs sker årligen. Revisioner genomförs på system samt utvalda projekt genom granskning av aktiviteter, styrande och redovisande dokument samt genom medarbetarsamtal.

BorrKungen AB har upprättat policyer avseende Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö för att effektivt kunna efterleva vårt systematiska arbete och på så sätt kunna leverera hög kvalitet på vårt arbete till avtalat pris. Policyerna är av stor vikt för att vi ska ha nöjda återkommande kunder och glada, friska medarbetare samt ständigt kunna arbeta för att förbättra verksamheten och i största möjliga mån bidra till ett hållbart klimat.

Nedanstående policyer syftar till att förklara hur vi lever upp till den kravbild som gäller oss inom vår verksamhet.

Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete baseras på våra grundläggande ramar:

  • Krav i Lagar och förordningar
  • Kunders krav och önskemål
  • Kollektivavtalade krav
  • Våra egna krav och önskemål
  • Riskanalyser som görs i verksamheten som helhet samt i de enskilda projekten.

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör, vilket är en ambition som genomsyrar hela verksamheten. Det är en förutsättning för att kunderna ska bli nöjda med sin investering och återkomma som kund. Det innebär samtidigt en strävan att förnyas och utveckla verksamheten efter kundernas behov. Att arbeta med oss ska innebära en kvalitetsstämpel för såväl kunder som medarbetare.

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete är utformat för våra kunder och vår omgivning. Vi strävar efter förbättring genom att vara lyhörda och själva söka nya alternativ för att minska utsläpp, avfall och förbrukning av resurser. Vårt arbete ska ske med hänsyn till miljön både i det korta och långa perspektivet.

Arbetsmiljöpolicy

Vi skall i vårt arbetsmiljöarbete alltid sträva efter att skapa en arbetssituation som är anpassad till individens förutsättningar och minimerar arbetsrelaterad frånvaro samt ohälsa. I vår verksamhet skall arbetsmiljön ingå som en naturlig del och leda till att risker minimeras, incidenter utreds och påpekanden tas väl emot. Arbetsplatser, maskiner och skyddsutrustning ska vara i gott skick och användas på ett riktigt sätt. Rapporterade incidenter och avvikelser skall omgående hanteras enligt rutin och analyseras på ledningens genomgång där allomfattande förändringsbehov beslutas om.

Uppföljning och konsekvensanalys

BorrKungen ABs policyer kontrolleras årligen på ledningens genomgång där kontroll görs av efterlevnad, uppfyllelse samt eventuellt förändringsbehov utreds. Som underlag till kontroll och analys ligger vår företagsomfattande riskanalys där de risker vi ser i perspektiven Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö (fysisk, psykisk), samt övriga risker bedöms och vid behov hanteras med hjälp av handlingsplaner för att eliminera eller minimera riskerna för att risken ska uppstå.